2015 2016 2017 2018 2019

Cinderella Tournament 2015


April 23, 2015 in Tokyo, Japan

          Koguma____
               |
Momo Watanabe_____      |Koguma___
         |Hazuki____|     |
Reo Hazuki________|          |
                    |
Kaori Yoneyama____           |Koguma___
         |Draw______     |     |
Kyoko Kimura______|     |     |     |
               |Hojo_____|     |
Haruka Kato_______      |          |
         |Hojo______|          |
Kairi Hojo________|               |
                         |Iwatani__
Mayu Iwatani______                |
         |Iwatani___          |
Thunder Rosa______|     |          |
               |Iwatani__     |
Hatsuhinode Kamen_      |     |     |
         |Star Fire_|     |     |
Star Fire_________|          |     |
                    |Shirai___|
Chelsea___________           |
         |Chelsea___     |
Kris Wolf_________|     |     |
               |Shirai___|
         Io Shirai__|

Return to top of page


Cinderella Tournament 2016


April 29, 2016 in Tokyo, Japan

Mayu Iwatani_____
         |Iwatani___	
Hiromi Mimura____|     |
              |Iwatani___	
Alpha Female_____      |     |
         |Maya______|     |
Queen Maya_______|           |
                    |Iwatani___	
Kyoko Kimura_____           |     |
         |Kimura____      |     |
Kaori Yoneyama___|     |     |     |
              |DDQ_______|     |
Diosa Atenea_____      |           |
         |Shirai____|           |
Io Shirai________|                |
                         |Iwatani__
Kairi Hojo_______                 |
         |Hojo______           |
Momo Watanabe____|     |           |
              |Draw______      |
Alex Lee_________      |     |     |
         |Garrett___|     |     |
Santana Garrett__|           |     |
                    |Matsumoto_|
Jungle Kyouna____           |
         |Kyouna____      |
Saori Anou_______|     |     |
              |Matsumoto_|
Kagetsu__________      |
         |Matsumoto_|
Hiroyo Matsumoto_|

Return to top of page


Cinderella Tournament 2017


April 30, 2017 in Tokyo, Japan

Toni Storm______
        |Storm_____
Rebel___________|     |
              |Storm___
Kris Wolf_______      |    |
        |Blanchard_|    |
Tessa Blanchard_|          |
                  |Storm___
HKZ_____________          |    |
        |HKZ_______     |    |
Jungle Kyona____|     |    |    |
              |Draw____|    |
Hiromi Mimura___      |         |
        |Hojo______|         |
Kairi Hojo______|              |
                       |Storm__
Jessicka Havok__               |
        |Havok_____         |
Natsuko Tora____|     |         |
              |Draw____     |
Hana Kimura_____      |    |    |
        |Shirai____|    |    |
Io Shirai_______|          |    |
                  |Iwatani_|
Kagetsu_________          |
        |Kagetsu___     |
Konami__________|     |    |
              |Iwatani_|
Hetzza__________      |
        |Iwatani___|
Mayu Iwatani____|

Return to top of page


Cinderella Tournament 2018


April 30, 2018 in Tokyo, Japan

Momo Watanbe__
       |Watanbe___
Konami________|     |
             |Watanbe___
Kagetsu_______      |     |
       |Kyona_____|     |
Jungle Kyona__|           |
                  |Watanbe__
Hazuki________           |     |
       |Hazuki____      |     |
Hana Kimura___|     |     |     |
             |Priestley_|     |
Martina_______      |          |
       |Priestley_|          |
Bea Priestley_|                |
                       |Watanbe__
Mayu Iwatani__                |
       |Iwatani___           |
Tam Nakano____|     |          |
             |Iwatani___     |
Candy Floss___      |     |     |
       |Kashima___|     |     |
Saki Kashima__|           |     |
                  |Draw_____|
Brandi Rhodes_           |
       |Rhodes____      |
Natsu Sumire__|     |     |
             |Shirai____|
Chardonnay____      |
       |Shirai____|
Io Shirai_____|

Return to top of page


Cinderella Tournament 2019


April 29, 2019 in Tokyo, Japan

Arisa Hoshiki_
       |Hoshiki___
Saki Kashima__|     |
             |Hoshiki___
Kagetsu_______      |     |
       |Draw______|     |
Tam Nakano____|           |
                  |Hoshiki_
Hana Kimura___           |    |
       |Kimura____      |    |
Andras Miyagi_|     |     |    |
             |Tora______|    |
Jungle Kyona__      |          |
       |Tora______|          |
Natsuko Tora__|               |
                       |Hoshiki__
Starlight Kid_                |
       |Starlight_          |
Sumire Natsu__|     |          |
             |Starlight_     |
Bea Priestly__      |     |    |
       |Hazuki____|     |    |
Hazuki________|           |    |
                  |Konami__|
AZM___________           |
       |AZM_______      |
Rebel Kel_____|     |     |
             |Konami____|
Momo Watanbe__      |
       |Konami____|
Konami________|

Return to top of page