2011 2012
Dainichi-X Tag League 2011


February 2 - October 26, 2011

1.Abdullah Kobayashi & Yuji Okabayashi (winners)13
2.Yoshihito Sasaki & Ryuichi Kawakami13
3.Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa13
4.Kankuro Hoshino & Takumi Tsukamoto13
5.Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto13
6.Yuichi Taniguchi & Masked Genbei6
7.Shadow WX & Atsushi Ohashi6
8.Ryuji Ito & Masashi Otani4

Semi-Finals
Sasaki & Kawakami beat Hoshino & Tsukamoto
(12:44) when Sasaki pinned Tsukamoto

Kobayashi & Okabayashi beat Jaki Numazawa & Shinya Ishikawa
(15:13) when Kobayashi pinned Ishikawa

Grand Final
Kobayashi & Okabayashi beat Sasaki & Kawakami
(11:50) when Okabayashi pinned Kawakami

Return to top of page

Dainichi-X Tag League 2012


March 8 - November 20, 2012

1.Jaki Numazawa & Kazuki Hashimoto10
2.Shinya Ishikawa & Jun Ogawauchi10
3.Ryuji Ito & Takumi Tsukamoto (winners)9
4.Yoshihito Sasaki & Kankuro Hoshino7
5.Shadow WX & Amigo Suzuki6
6.Abdullah Kobayashi & Yuichi Taniguchi5
7.Daisuke Sekimoto & Masashi Otani2
8.Yuji Okabayashi & Hideyoshi Kamitani2

Jun Ogawauchi replaced an injured Ryuichi Kawakami.
Ishikawa & Ogawauchi didn't compete in the finals because Ogawauchi refused.

Grand Final
Ito & Tsukamoto beat Numazawa & Hashimoto
(19:07) when Tsukamoto pinned Hashimoto

Return to top of page