2014 2016 2018
Strong Climb League 2014


May 17 - July 26, 2014
1.Shuji Ishikawa (winner)10
2.Shinya Ishikawa6
3.Yuko Miyamoto6
4.Atsushi Maruyama4
5.Shiori Asahi4
6.Hideyoshi Kamitani0
1.Daisuke Sakimoto8
2.Manabu Soya6
3.Shinobu6
4.Kazuki Hashimoto4
5.Ryuichi Kawakami4
6.Masato Inaba2

Semi-Finals
Sekimoto beat Miyamoto (13:36) -- Shuji Ishikawa beat Soya (11:21)

Grand Final: Shuji Ishikawa beat Sekimoto (13:11)

Return to top of page


Strong Climb League 2016


March 6 - April 10, 2016
1.Daichi Hashimoto6
2.Hideyoshi Kamitani6
3.Daiseuk Sekimoto6
4.Kohei Sato4
5.Seiya Sanada4
6.Atsushi Maruyama4
1.Hideki Suzuki8
2.Shuji Ishikawa (winner)8
3.Ryoto Hama6
4.Yuji Okabayashi4
5.Shinobu2
6.Yoshihisa Uto2

Semi-Finals
Ishikawa pinned Hashimoto (8:09) -- Kamitani beat Suzuki (7:12) via countout

Grand Final: Ishikawa pinned Kamitani (22:54)

Return to top of page


Strong Climb League 2018


March 8 - April 15, 2018
1.Daichi Hashimoto8
2.Yasufumi Nakanoue7
3.Ryota Hama6
4.Hideyoshi Kamitani5
5.Takuya Nomura2
6.Yuya Aoki2
1.Hideki Suzuki (winner)8
2.Daisuke Sekimoto7
3.Ryuichi Kawakami6
4.Yoshihisa Uto5
5.Kazuki Hashimoto2
6.Kazumi Kikuta2

Semi-Finals
Suzuki beat Nakanoue (14:05) -- D. Hashimoto pinned Sekimoto (15:13)

Grand Final: Suzuki pinned D. Hashimoto (16:02)

Return to top of page